صفحات عمومی
فهرست کالاهای صادراتی مشمول اجرای اجباری استاندارد
در اجراي مفاد تبصره 2 ذیل ماده 6 قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران مصوب سال یکهزار و سیصد و هفتاد و یک و مصوبات شورایعالی استاندارد، کالاهاي مندرج در این مجموعه ، مشمول مقررات استاندارد اجباري جهت صادرات می باشند. لذا صادرکنندگان ملزم به رعایت مقررات مربوطه می باشند و صادرات کالاهاي مزبور که با استانداردهاي مورد قبول سازمان و یا مشخصات فنی ثبت شده در این سازمان مطابقت نداشته باشد،ممنوع است.

فهرست مربوط را از لینک standard-form.pdf دریافت نمایید

لطفا پیشنهادات و انتقادات خود را به آدرس 
manager@iutha.com ایمیل نمایید.