صفحات عمومی
فرم جمع آوري اطلاعات
بنا به درخواست دوستان و هم دانشگاهيان عزيز شرکت کننده در همايش، فرم جمع آوري اطلاعات در لينکهاي زير قرار داده شده است.
فايل PDF فرم  form-etelaat-1
فايل word فرم form-etelaat-1
لطفا پس از تکميل آنرا به آدرس زير ايميل نماييد
manager@iutha.com

لطفا پیشنهادات و انتقادات خود را به آدرس 
manager@iutha.com ایمیل نمایید.