درباره ما

شبکه هم افزایی فرهیختگان دانشگاه صنعتی اصفهان با توجه به دانش، تخصص و توانمندیهای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه صنعتی و در جهت هم افزایی بیشتر هم دانشگاهیان ایجاد گردیده است تا با ایجاد بستری مناسب جهت ارتباط بیشتر و موثر تر در زمینه های فرهنگی، علمی و اقتصادی گامی موثر در پیشرفت ایران عزیزمان برداریم.

این شبکه متعلق به همه فرهیختگان دانشگاه صنعتی اصفهان می باشد و با همیاری و کمک همه دوستان ایجاد گردیده است 

 

آخرین پست های اینستاگرام